Om undersökningen:

I syfte att förbättra förståelsen kring kontorshotell och kontor med flexibla hyresavtal i Stockholm genomförde vi på yta.se en marknadsundersökning under våren 2020. Vi ställde ett antal frågor kring företags flexibla kontorslösningar och fick svar från 65 företag i storleksspannet 1-150 anställda. Respondenterna var företag som sitter på kontorshotell samt företag som hyr med flexibla avtal. Längst ner i detta inlägg kan ni ladda ner alla svar från undersökningen. 

Vill ni ha en kostnadsfri utvärdering av ert nuvarande avtal eller jämföra alla flexibla kontorsalternativ som finns i Stockholm idag? Klicka här!

Overhead-kostnaderna för traditionella kontor är något företagare gärna slipper

Hur man än vänder och vrider på datan så är den överlägset viktigaste faktorn för alla respondenter den service som ingår på kontorshotellen i Stockholm. Tätt därefter följer hyresprocessen som särskilt utmärker sig som en viktig aspekt bland företag med fler än 20 anställda. Tiden och kostnaderna det innebär att drifta sitt eget kontor kan vara omfattande, och man kan förstå att dessa är de viktigaste faktorerna. 

Endast hos 22% av företagen som har 20 eller fler anställda sitter hela arbetsstyrkan på ett kontorshotell. Då används arbetsplatsen vanligtvis som projektkontor eller interimslösning. Nyckelfärdiga lösningar och flexibla avtalsvillkor lämpar sig särskilt bra för den typen av kontor. Detta är något som Klarna gör på Gävlegatan där dom hyr ett helt våningsplan parallellt med deras traditionella kontor på Sveavägen. 

Detta ska dock ej misstolkas i och med den enorma tillströmning av stora företag som vi sett flytta sina verksamheter permanent till dessa typer av lösningar. Idag huserar svenska succéer som Lots Group, VOI, Salesforce, Detectify och Svensk Fastighetsförmedling i olika flexibla lösningar. Trenden är inte i närheten av att avta med alla nya kontorshotell som öppnar upp i Stockholm på löpande band.

Några av anledningarna till detta kan man förstå om man bryter ut de företag med fler än 20 anställda, där hyresprocess, service och avtalsvillkor (flexibla avtal) är de viktigaste faktorerna. 

Möjligheten att nätverka på kontorshotell och coworkingspaces ser ut att vara mindre betydelsefull ju mer företaget växer. Även om nätverksmöjligheten värderas relativt högt bland företag med under 20 anställda så var det endast 17 företag som ansåg att nätverksmöjligheten är det viktigaste och betygsatte den med 5 eller 6 på en 6-gradig skala. Se nedbrytningen över alla respondenter nedan.

 

Detta kan tolkas som att marknaden för kontorshotell och coworkingspaces har mognat. Från att vara en reaktion på “osocialt företagande” samt bristande arbetsfokus på hemmakontoret, till idag där vi har över 100 anläggningar bara i Stockholm med företag i alla storlekar och branscher. I tidigare marknadsundersökning vi gjort på Kontorshotell i Stockholm visade sig även detta då marknaden för branschspecifika coworkingspaces mattas av och de flesta aktörer gärna ser en spridning bland verksamheterna som huserar i deras lokaler snarare än att bara rikta in sig på en. 

Det finns ett antal anläggningar i Stockholm som är branschspecifika där nätverksmöjligheterna fortfarande prioriteras högt. Dessa är vanligtvis verksamma inom produktions- eller hälsosegment.

Det andra sättet att tolka detta på är att marknaden fortsätter anpassa sig efter det nya sättet att arbeta och trenden inte avtar utan växlar upp. Idag har alla större fastighetsägare i Stockholm sin egna lösning med flexibla avtal, nyckelfärdiga kontor eller egna kontorshotell. Det kan tänkas bero på marknadens breda efterfrågan och de senaste årens blomstrande ekonomi. Många svenska företag har växt kraftigt både i antal och storlek och kan eller vill inte alltid binda upp sig på 3-7-åriga hyresavtal.

Pandemins påverkan

Även under osäkra tider som de vi fått uppleva hittills under 2020 har det visat sig tydligt att flexibilitet kan vara en nyckel till stora besparingar. De företag som hyrde in sig på flexibla lösningar kunde enkelt säga upp sina avtal när kontoret inte längre behövdes. Många av de företag som satt på längre avtal behövde hyra ut sitt kontor i andrahand till en marknad utan behov av kontor. I takt med att 2020 fortlöper har vi sett att fler och fler ser sig efter flexibla avtal för att minska risken det kan innebära med långa traditionella avtalslängder.

Antalet företag vi hjälper med andrahandsuthyrningar har hittills ökat med drygt 400% under 2020 varav merparten var under mars och april då pandemin slog Sverige med storm. Vi passade på att göra en extern undersökning på Linkedin gällande hur kontorsbeteendet utvecklat sig under året, och det har skett en stor förändring. Med 132 respondenter så är det över 50% som antingen enbart arbetar på distans eller är på kontoret 1-2 dagar per vecka.

Det är fortfarande tidigt att spekulera i hur denna trend kommer att utvecklas, men troligt är att fler företag kommer att ha fler anställda som arbetar på distans permanent och hyra en flexibel lösning för när de behöver träffas fysiskt. Många större företag har under året implementerat en hybrid-variant där endast 30-50% av kontoret får vara belagt. De företag som redan hyr flexibla lösningar har kunnat skala ner storleken på kontoret eller helt enkelt sagt upp sitt avtal tills de behöver en fysisk plats att mötas igen. Det ska onekligen bli intressant att följa upp detta kommande år.

Kontraktslängd och flyttmönster

Majoriteten av de svarande uppger att deras tidigare kontor var ett annat kontorshotell, 40% av respondenterna har flyttat från ett kontorshotell till ett annat. Detta kan innebära att det finns en växande generation företag som endast suttit på kontorshotell eller andra flexibla lösningar. Detta skulle kunna förklaras av traditionellt sett långa ledtider och även styrkas upp med hjälp av den service och enkelhet det innebär att hyra ett kontorshotell vilket även denna undersökning styrker genom dessa svar.
Så, hur länge sitter företagen vanligtvis på kontorshotell?

 

När man jämför alla svar peakar grafen vid 6-12 månader, vilket gör det intressant att jämföra dessa företag med deras tidigare kontorslösningar. 33% satt på ett annat kontorshotell tidigare, 28% har det som första kontor och 28% hade ett traditionellt kontor innan. 

 

En ny generation kontorskunder

Enligt denna undersökning skulle man kunna dra slutsatsen att det är lika många företag idag som flyttar direkt in på kontorshotell som det är företag som flyttar till kontorshotell från ett traditionellt kontor. Bara genom att titta på vår egna data över hur många affärer vi gör med kontorshotell och coworkingspaces kontra traditionella kontor så är trenden tydlig:

 


Sett över hela undersökningen så är det en majoritet som flyttar mellan kontorshotell. Det näst största flyttlasset går från traditionella kontor till kontorshotell och “första kontor” ligger inte långt efter. Detta i kombination med vår egna data visar på ett starkt tillflöde till kontorshotellen i Stockholm och en troligtvis växande generation företag som aldrig har behövt eller kommer behöva gå igenom processen det innebär att hyra ett eget traditionellt kontor. Vi tror att dessa siffror bara kommer att öka, i synnerhet i år i samband med pandemin och säkerheten det medför för företag att teckna flexibla avtal på kontor.Av de företag som svarade på undersökningen med  20+ anställda så är det 44,4% som flyttat från ett traditionellt kontor till en flexibel lösning. En intressant siffra att följa framåt är hur många av dessa företag som hyr ett kontorshotell som sitt första kontor, 11,1%.

Stort tack till alla deltagande för att ni är med och bidrar till utformningen av framtidens arbetsplatser! Vi ser fram mot att genomföra denna undersökning nästa år igen för att se hur kontorsmarknaden i Stockholm fortsätter att utvecklas.


Vill ni ha kostnadsfri hjälp att jämföra samtliga kontorshotell i Stockholm? Klicka här så hjälper vi er vidare!

 

powered by Typeform