LEED-Certifiering kontor

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

Vad innebär det egentligen att bygga och underhålla en kontorsfastighet i dagens samhälle? Det finns oändliga mängder regler, branschpraxis, sedvanor och hierarkier att förhålla sig till.

Något som under de senaste åren, med all rätt, har blivit en allt viktigare fråga att ta ställning till vid nyproduktion och underhåll av fastigheter är byggnadens miljöcertifieringar, miljötekniker och hållbarhetsanpassningar, vare sig det gäller kontorslokaler eller bostäder. En certifiering som fått stor genomslagskraft globalt är LEED, i detta inlägg reder vi ut vad certifieringen innebär, trevlig läsning!

Vad är LEED?

LEED, eller Leadership in Energy and Environmental Design är ett väletablerat amerikanskt miljöcertifieringssystem, som frekvent används även internationellt. Globalt sett är det ett av de vanligaste systemen för miljöcertifiering av fastigheter, det är det absolut mest använda tredjepartscertifieringssystemet världen över, och gäller både vid nyproduktion och kontinuerligt underhåll. Systemet utvecklades av den ideella föreningen U.S. Green Building Council (USGBC) redan år 1998, och har sedan dess utvecklats, omarbetats och växt till att bli en av de ledande miljöcertifieringarna inom fastighetsbranschen idag. Föreningen verkar för att förändra hur vi ser och tänker på våra byggnader, hur de utformas och hur de underhålls. 

Klassificeringssystemet utvecklas med hjälp av en öppen konsensusbaserad process, ledd av frivilliga volontärkommiteer från USGBC, underkommitteer och arbetsgrupper som arbetar tillsammans med anställda hos USGBC. Sedan utvärderas och godkänns/dementeras de av USGBCs styrkommitté tillsammans med styrelsen.

Hur fungerar LEED?

LEED-certifieringen tillgodoser som opartisk tredjepart ett intyg att en fastighet har designats och byggts med hjälp av strategier och principer som eftersträvar hög effektivitet inom nyckelområdena mänsklig och miljömässig påverkan och hälsa. Det täcker även byggnadens hela livscykel – allt från design och konstruktion, underhåll, val av hyresgäst, framtidsanpassningar. Det som ingår och utvärderas är bland annat hållbara närmiljöer, vattenbesparingar, energieffektivitet, val av material och kvalitén på inomhusmiljön.
LEED erbjuder med hjälp av sina kriterier fastighetsägaren ett slags mallverk för att identifiera och implementera praktiska, mätbara och hållbara lösningar.

LEED är ett omfattande men flexibelt system, anpassningsbart för hela världen och för samtliga typer av fastigheter, varesig det gäller kontor, bostäder eller hela hus/grannområden. Syftet är att ändra hur vi resonerar kring nyproduktion och underhåll av fastigheter, och att göra de processerna mer hållbara. Med av LEED nästan 1,2 miljarder certifierade m2, och en genomsnittlig dagscertifiering om nästan 200 000 m2 är det förståeligt att detta system är ett erkänt sådant.

Olika LEED-projekttyper

Det finns fyra huvudsakliga projekttyper:

 • (BD+C) – LEED Building Design and Construction

 • (ID+C) – LEED for Interior Design and Construction

 • (O+M) – LEED for Building Operations and Maintenance

 • (ND) – LEED for Neighborhood Development

Dessa bryts sedan ner i subkategorier som baseras på typ av projekt och stadie.

Varje kategori av de olika projekttyperna kräver att vissa förutsättningar uppfylls, det är olika nödvändiga element eller “grön byggnad”-strategier som måste finnas med i ett projekt för att det skall kunna uppfylla LEED-certifieringen. För kommersiella fastigheter är dessa förutsättningar:
 

 • Närmiljö

 • Vattenanvändning

 • Energianvändning

 • Material

 • Inomhusklimat

Dessa utgör ett slags mallverk vilka fastighetsförvaltare eller ägare kan följa i syfte att uppnå en LEED-certifiering. Utöver de icke förhandlingsbara förutsättningarna finns även s.k. Credits. Credits är valbara element, åtgärder eller strategier som projekt kan välja att eftersträva för att uppnå en högre klassificering. Förutsättningarna harmoniserar med de s.k. Credits och utgör tillsammans projektets fundament för effektivitet och tillgodoser verktyg och strategier anpassade för ett specifikt projekt.

Ranking och poängsättning

Det finns fyra steg i rangordningen, som alla huvudsakligen utgår från 100 baspoäng. Utöver de 100 baspoängen finns tio bonuspoäng för designinnovation och även för regionalt hänsynstagande. Detta göra att den maximala uppnåbara poängnivån är 100 poäng. Varje poäng tilldelas utefter vilken miljömässig påverkan och vilka hälsomässiga fördelar som byggnaden medför eller innehar. De fyra klassificieringarna och stegen som gå att uppnå är följande:

 • Certified 40-49p

 • Silver 50-59p

 • Gold 60-79p

 • Platinum 80+p

LEED's kärnvärde

Ligger i organisationens storlek och opartiskhet, vilket gör att algoritmen konstant utvärderas och uppdateras för att möta nya branschförhållanden och standarder. Med sitt stora följarantal medför det i sin tur att de kan vrida transformationen och utvecklingen av fastighetsmarknaden till ett alltmer ökat hållbarhetsfokus.

Varför LEED?

LEED fungerar för alla slags byggnader, från hem till butik till kontor, och det dessutom i såväl projekterings- som i driftstadiet. De som ansluter sig blir motiverade att göra sina fastigheter mer hållbara för att erhålla en högre klassificering. LEED-certifierade byggnader är resurs-effektiva, använder mindre vatten och energi samt minskar utsläppet av växthusgaser. Som extra bonus medför detta att fastigheten i många fall blir billigare drift.

Många hyresgäster har även egna organisatoriska mål som innebär att en LEED-certifierad lokal är mer fördelaktig än en icke certifierad lokal.

LEED i världen

Som tidigare nämnt återfinns LEED-projekt över hela världen. I över 150 länder finner vi olika LEED-projekt och de representeras över alla kontinenter, förutom Antarktis. Nedan följer en lista på de tio länder som har högst andel LEED-certifierade kvadratmeter. Vi ser att Sverige är det land med högst andel LEED-certifierade kvadratmeter:

LEED i Sverige, SGBC

Swedish Green Building Council är en ideell förening som består av ca 300 medlemmar. Föreningen är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Den grundades i juni 2009 i syfte att erbjuda verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt – de arbetar för att implementera LEED på svenska marknaden. För att på så sätt stödja företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål.