Användarvillkor


Senast uppdaterad: 18 november 2016

§ 1. Godkännande av användarvillkor

Användarvillkoren styr användandet av aktuell webbplats (www.yta.se), nedan kallad Webbplatsen. Webbplatsen tillhandahålls av Objektia som också ansvarar för de tjänster som erbjuds på Webbplatsen. Genom användande av och registrering på Webbplatsen godkänner och accepterar användaren dessa användarvillkor.

För att kunna registrera sig som användare, och använda den kompletta tjänsten, krävs att användaren, om denna är fysisk person, är minst 18 år gammal alternativt att användaren är minst 15 år gammal och innehar målsmans tillstånd att ingå detta avtal. Om användaren är en juridisk person krävs det att den som registrerar bolaget är behörig att göra detta. Objektia förbehåller sig rätten att efter registrering kontrollera att användaren uppfyller ovanstående ålderskrav.

Användarvillkoren anger vilka rättigheter och skyldigheter användaren har samt vilka rättigheter och skyldigheter Objektia som leverantör har. Det är viktigt att användaren läser igenom användarvillkoren innan registrering på Webbplatsen sker.

§ 2. Objektias tjänst

Syftet med Webbplatsen är att göra det lättare för Sveriges alla företag att hitta bättre lokaler. Objektias ambition är att fokusera på det lokalsökande företagets perspektiv och genom detta generera till att vara Sveriges modernaste marknadsplats för den kommersiella fastighetsbranschen.

§ 3. Material på Webbplatsen

Det material som publiceras på Webbplatsen tillhör Objektia. Materialet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Kopiering, modifiering, distribuering eller publicering av materialet från Webbplatsen är inte tillåtet utan skriftlig tillstånd från Objektia. Användaren har dock rätt att göra en kopia av materialet som finns på Webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk.

§ 4. Användarens ansvar och skyldigheter

Registrering på Webbplatsen och användandet av tjänsten är personligt och kan inte överlåtas till tredje man, om inte annan överenskommelse har träffats med Objektia. Vid registrering ansvarar användaren av tjänsten för att korrekta uppgifter lämnas till Objektia och att användaren uppfyller de krav som föreligger för att få registrera sig för tjänsterna. Användaren ansvarar även för att obehöriga inte har tillgång till användarens konto och att inloggningsuppgifter knutna till kontot hålls skyddade. Om användaren får information om att obehörig har tillgång till användarens konto har användaren en skyldighet att meddela Objektia att obehöriga använder kontot. Detta för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtagas av Objektia och att kontot vid behov ska kunna stängas av eller avslutas. Användaren ansvarar också för att inte skapa mer än ett konto på Webbplatsen.

Användaren ansvarar för att inte använda information på Webbplatsen för att upprätta konkurrerande verksamhet till Objektia. Det är inte tillåtet att använda tjänsten i reklamsyfte eller för att erbjuda andra tjänster och produkter.

§ 5. Publicerad information på Webbplatsen

Information och prisspecifikationer som publiceras på Webbplatsen tillgängliggörs av användaren. Objektia har som målsättning att all information på Webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att så är fallet. Någon garanti för att informationen som är publicerad på Webbplatsen är korrekt och tillförlitlig kan inte ges om den inhämtas från tredje man samt publiceras av användare.

§ 6. Objektias ansvarsberänsning

Objektia företräder inte på något sätt användaren eller det fastighetsbolag eller företag som förmedlar lokaler. Användaren ansvarar själv för de åtgärder denna vidtar med anledning av information som tillhandahålls på Webbplatsen. Objektia strävar även efter att tjänsten ska fungera utan störningar, men kan inte garantera att tjänsten är fri från avbrott, del eller störningar. Objektia ansvarar således inte för någon form av skada eller förlust som användaren kan ha fått genom kontakt med fastighetsbolag, användande av information som har varit tillgänglig på Webbplatsen eller att det har varit störningar i tjänsten.

Objektia förbehåller sig även rätten att när som helst stänga av Webbplatsen eller tjänsterna för underhåll, omstart eller för att utveckla och förbättra Webbplatsen eller tjänsterna.

Om hänvisning till annan webbplats sker frånsäger Objektia sig allt ansvar för denna med anledning av att hänvisningen enbart är avsedd att utgöra en tjänst för användaren.

Objektia förhandsgranskar inte det material som publiceras på användarens användarprofil och tar således inget ansvar för de uppgifter som publiceras av användaren. Objektia ska inte under några omständigheter förknippas med de uppgifter som användarna förmedlar på sina användarprofiler och annat, från användarna, publicerat material.

Objektia ansvar inte för skada som har orsakats användaren på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet.

§ 7. Behandling av personuppgifter

Objektia följer de regler som enligt personuppgiftslagen (PuL) avser att värna om användarens integritet.

Objektia behandlar användarens personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera, och kontrollera användarens användning av tjänsten. Syftet med behandlingen av användarens personuppgifter är även att kunna utveckla och förbättra de tjänster som Objektia erbjuder. Genom registrering av ett användarkonto, och godkännande av Användarvillkoren, samtycker användaren till att Objektia behandlar användarens personuppgifter och samtliga uppgifter som Objektia får tillgång till i samband med användandet av tjänsten.

Objektia är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter och användaren har enligt PuL rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Användaren kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Användare som begär information eller rättelse ska göra det skriftligen till Objektia.

Objektia förbinder sig genom användarvillkoren att inte sälja, dela eller på annat sätt sprida användarens personuppgifter till tredje man utom enligt vad som anges nedan.

Personuppgift kan även röjas för tredje man om Objektia är skyldiga att göra det på grund av gällande lag, domstolsbeslut eller statlig förordning eller då sådant röjande i övrigt erfordras till stöd för brotts- eller annan rättslig utredning eller förfarande i Sverige eller i annat land.

§ 8. Avslutande och upphörande av användare

Användaren har när som helst rätt att avsluta/säga upp sin registrering hos Objektia.

Objektia förbehåller sig rätten att avsluta en användare om de tjänster som tillhandahålls av Objektia missbrukas av användaren. Objektia har även rätt att avsluta en användare om användaren bryter mot användarvillkoren.

§ 9. Användande av cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om att Objektia använder sig av cookies på Webbplatsen. En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på användarens dator för att samla in information om hur en webbplats används. Cookies finns i två former; persistenta cookies, vilket är en cookie som sparas under en längre tid på besökarens dator, och sessionscookies, vilken enbart lagras temporärt i besökarens dator vid besök på Webbplatsen.

Objektia säkerställer, som innehavare av Webbplatsen, att den personliga information som använda cookies samlar in inte missbrukas.

Cookies kan stängas av i användarens webbläsare.

§ 10. Ändring av Användarvillkoren

Objektia förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren. Användaren kommer vid ändring av användarvillkoren att erhålla information om vilka ändringar som kommer att genomföras. En uppdaterad version av Användarvillkoren kommer alltid att tillhandahållas av Objektia på Webbplatsen.

§ 11. Tillämplig lag och tvister

Tolkning och tillämpning av användarvillkoren ska ske enligt svensk lag. Tvist i anledning av användarvillkoren avgörs av svensk allmän domstol, med uteslutande av annat tvistelösningsforum.